Vi utför restaurering av lagskyddade bygnader och där antikvariska värden skall bevaras

Det är viktigt att åtgärda problemet till en skada och inte bara reparera symtomet.

Trä ruttnar inte utan anledning.

Många skador på byggnader beror ofta på dålig grundsättning.

Felaktig markhöjd och lutning, samt bristfällig dränering och bärighet är vanliga fel.

Även markrörelser som sättningar, tjäle och fukt är mycket påfrestande för en byggnad.

Vi utför mark och stenarbeten, träarbeten och tillverkar reservdelar till detta

 

  

 • Restaurering av mur och bakmur reservat
 • Restaurerad ruin, stödmurar trapp Länstyrelsen
 • Restaurering kallmur före
 • Restaurering kallmur plintar klar
 • Nybyggd kallmur
 • Kyrka ny vattenavledare
 • Museum, sommarladugård ny plintgrund rep. träskador justera markhöjd
 • Kv. Penningen, reparation takkonstruktion
 • Kv. Penningen, reparation takkonstruktion
 • Kv. Penningen Pentry reparation
 • Kv. Penningen Pentry efter reparation
 • Härbre före lyft och byte av undertimmring
 • Härbre efter lyft och byte av undertimmring
 • Kyrktorn reparation av bjälklag klockvåning
 • Kyrktorn stenspräckning av murverk med kil
 • Kyrktorn nya åsar skyddad med björknäver
 • Reparation takkupa i stenstran
 • Takkupa monrerat och klart för målning
 • Nyfälld grov reservdel från fäbovallen
 • Tomas mitt i reservdelslagret